Werkwijze & tarieven

André van Oosten zal u altijd een eerlijke juridische mening geven over de (rechts)zaak die u hem ter beoordeling voorlegt. Een ‘positief procesadvies’ krijgt u bijvoorbeeld alleen als de zaak daadwerkelijk een redelijke kans van slagen heeft – en niet omdat dit vooral gunstig zou zijn voor de kantooromzet. Deskundigheid én betrouwbaarheid zijn belangrijke waarden voor André van Oosten.

Ook zal André van Oosten alle facetten die bij procederen om de hoek komen kijken van tevoren met u doornemen: de gang van zaken in de aanloop naar de gerechtelijke procedure en uiteraard die bij de rechter, de kosten die er waarschijnlijk mee gemoeid zullen zijn – als u in het gelijk wordt gesteld of juist ongelijk krijgt –, en de emoties die vaak spelen (als u er nauw bij betrokken bent, hoe gaat u dan bijvoorbeeld om met het gevoel van onzekerheid dat procederen kan veroorzaken?). André van Oosten zal uw wederpartij overigens altijd met respect benaderen, omdat de ervaring leert dat dit uw belangen op de korte of lange termijn ten goede komt.

Ook voor het treffen van een minnelijke regeling kunt u bij André van Oosten terecht. Als er bij de wederpartij aanvankelijk geen schikkingsbereidheid is, wordt zoveel mogelijk onderhandelingsdruk gecreëerd. Bijvoorbeeld door uw standpunt met kracht van - steekhoudende - juridische argumenten bij hem of haar naar voren te brengen en daarbij een gerechtelijke procedure in het vooruitzicht te stellen als niet aan uw (redelijke) verzoeken wordt voldaan. Eenmaal gemaakte afspraken worden deugdelijk vastgelegd in een overeenkomst of, indien er al een rechtszaak aanhangig is, ten overstaan van de rechter in een proces-verbaal opgenomen.

Verder kunt bij André van Oosten terecht voor het laten nakijken, uitleggen, of opstellen van contracten en algemene voorwaarden alsmede voor het laten (her)berekenen van onderhoudsverplichtingen.

André van Oosten volgt op dagelijkse basis de voor zijn praktijk relevante uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven, en de Hoge Raad, zodat u zich altijd verzekerd weet van de meest up-to-date kennis van wetstoepassing op het betreffende rechtsgebied.

Het uurtarief van André van Oosten varieert van € 125,-- tot € 175,-- excl. BTW. Dit is afhankelijk van onder andere het financiële belang en de complexiteit van de zaak. Er worden géén kantoorkosten bij u in rekening gebracht. Kosten zoals de griffierechten van de rechtbank, deurwaarderskosten, en kosten van uittreksels worden wel (zonder opslag) aan u doorberekend. Als sprake is van een rechtsbijstandverzekering vergoedt uw verzekeraar in de meeste gevallen uw advocaatkosten. Aan de basis hiervan staat het recht op vrije advocaatkeuze. André van Oosten staat uit principe ook rechtzoekenden bij die in aanmerking komen voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand ('toevoeging'). Op www.rechtsbijstand.nl vindt u daar meer informatie over. André van Oosten behoudt zich het recht voor om een zaak niet op deze basis aan te nemen. U krijgt daar dan van tevoren duidelijkheid over.

André van Oosten hecht veel waarde aan een vertrouwelijke behandeling van uw (persoons-)gegevens. In zijn privacy statement vindt u daar meer informatie over (PDF).