Specialismen

André van Oosten is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Verder is hij thuis in het beslag- & executierecht.

Actualiteiten & updates:

  • Met het opnemen van het tussentijdse opzegbeding in de vaststellingsovereenkomst, is voldaan aan de in artikel 7:667 lid 3 BW neergelegde voorwaarde dat het recht tot tussentijdse opzegging voor beide partijen schriftelijk is overeengekomen. Dit volstaat daarom ook voor een WW-aanvraag. Centrale Raad van Beroep, publicatiedatum 6 mei 2024
  • Het ontslag op staande voet is erop gebaseerd dat werkneemster zich ziek heeft gemeld terwijl zij niet ziek is en dus heeft gelogen over haar arbeidsongeschiktheid, dan wel heeft gelogen over haar mogelijkheden tot werken en/of re-integratie. Volgens werkgever volgt dat uit rapportage van het bedrijfsrecherchebureau. Medisch oordeel is echter aan (bedrijfs)arts voorbehouden. Ontslag op staande voet houdt ook in hoger beroep geen stand. Hof Den Haag, publicatiedatum 16 april 2024
  • Het vonnis van de kantonrechter is gewezen op de voet van artikel 96 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Vastgesteld werd immers dat het beloop van de vordering de competentiegrens voor kantonzaken te boven gaat, maar dat beide partijen wilden dat de kantonrechter toch een beslissing nam. Appellant is daarom niet-ontvankelijk in hoger beroep, omdat het recht van hoger beroep niet uitdrukkelijk is voorbehouden Gerechtshof Amsterdam, publicatiedatum 14 maart 2024 (na arrestwijzing door Hoge Raad)
  • Tussen partijen is niet in geschil dat het verboden is te rijden in een (bedrijfs)auto die het op het kentekenbewijs vermelde toegestane maximummassa overschrijdt (zie de Regeling voertuigen). Vaststaat dat de toegestane maximale massa van de auto 2.680 kg is. Koper heeft de koopovereenkomst terecht ontbonden en recht op schadevergoeding. Kantonrechter Haarlem, publicatiedatum 18 januari 2024
  • Het beroep van verkopers op de ouderdomsclausule gaat niet op: ze wisten van een nog steeds bestaand vochtprobleem, maar hebben desondanks nagelaten kopers daarover volledig te informeren. Het is daarom "onaanvaardbaar" dat toch een beroep op de clausule wordt gedaan Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 december 2023
  • In de verkoopadvertentie op Funda wordt de woning aangeprezen als een compleet vernieuwde hoekwoning (uit 1880). Dergelijke inlichtingen in een advertentie wekken verwachtingen bij de koper(s). In dit geval wordt het beroep op dwaling aangenomen. De koopovereenkomst wordt gedeeltelijk vernietigd (verlaging koopprijs). Gerechtshof Den Haag 14 november 2023
  • Rb. Zeeland-West-Brabant: de vrouw is tijdens haar zwangerschap en bevalling behandeld door (artsen en verpleegkundigen van) het ziekenhuis. Zij was niet-verzekerd en is dus zelf aansprakelijk voor de medische kosten. Daarnaast als opdrachtgever samen met man hoofdelijk aansprakelijk voor behandeling kind Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 juni 2023