Specialismen

André van Oosten is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Verder is hij thuis in het beslag- & executierecht.

Actualiteiten & updates in de kerngebieden:

  • Hof Den Bosch: standpunt woningverkoper is onjuist; de door de kopers overgelegde schriftelijke bewijzen van de afwijzing van hun financieringsaanvragen volstaan wel. Er gelden tussen partijen namelijk geen specifieke (vorm-)vereisten; dat is immers niet overeengekomen. Daar komt bij dat uit wat kopers hebben hebben laten zien duidelijk blijkt dat ze geen financiering voor de woning kunnen krijgen. Bekrachtiging vonnis Hof Den Bosch 6 augustus 2019 (rechtsoverweging 6.3.3)
  • Hoge Raad: het gerechtshof heeft de door de man te betalen kinderalimentatie bepaald op een bedrag dat hoger is dan de door het hof vastgestelde draagkracht van de man (€ 279/mnd. resp. € 145/mnd.). De daartegen gerichte cassatieklacht is dan ook gegrond; de beschikking wordt vernietigd. Hoge Raad 5 juli 2019 (rechtsoverweging 3.1.3)
  • Kantonrechter Middelburg: leidinggevende heeft zich tijdens afscheidsborrel schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie van twee (ondergeschikte) vrouwelijke collega's. Dat levert op zichzelf genomen "verwijtbaar handelen" zoals bedoeld in de wet op, maar werkgever had dat al zelf afgedaan met een schriftelijke berisping. Wel staat vast dat inmiddels sprake is van een duurzaam "verstoorde arbeidsverhouding". Op die grond wordt de arbeidsovereenkomst dan ook ontbonden. Het gaat niet om "ernstig verwijtbaar" handelen van de leidinggevende, dus hij heeft wel recht op een transitievergoeding. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 juni 2019
  • De 'Wet arbeidsmarkt in balans' is inmiddels in beide Kamers aangenomen en treedt in werking op 1 januari 2020. De wet beoogt de verschillen tussen flexibel en vast werk te verkleinen. Het is namelijk de bedoeling van de wetgever dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar dat nodig is. Wet Arbeidsmarkt in Balans, 28 mei 2019
  • Eigenaar sportauto eist € 104.500 van degene die deze op basis van "consignatie" voor hem zou verkopen, maar onder wiens hoede hij tijdens een autobeurs werd gestolen. De door de eigenaar aangevoerde grondslag ('tekortschieten in bewaarnemingsovereenkomst') wordt echter ondeugdelijk bevonden. Er is namelijk geen bewaarnemingsovereenkomst tot stand gekomen tussen partijen (bewaarneming is iets anders dan consignatie). Evenmin is sprake van een zgn. gemengde overeenkomst ('deels bewaarneming, deels overeenkomst van opdracht (bemiddeling)'), omdat geen sprake was van bewaarneming. De vorderingen worden afgewezen. Rechtbank Midden-Nederland 6 mei 2019 (rechtsoverweging 2.3 en verder)
  • Hoge Raad: het door de vrouw van haar ouders onder uitsluitingsclausule verkregen geld, dat tijdens haar huwelijk met de man is besteed aan huishoudelijke en consumptieve uitgaven, geeft ondanks deze besteding een vergoedingsrecht van haar jegens de gemeenschap. De vrouw komt daarom € 30.000 toe. Vernietiging arrest Hof Den Bosch. Hoge Raad 5 april 2019 (rechtsoverweging 3.3.3 en verder)
  • Hoge Raad: als in een procedure een voorwaardelijk verzoek wordt ingediend (door werkgever of werknemer), betekent dit dat de rechter het verzoek niet behoeft te behandelen als niet is voldaan aan de voorwaarde waaronder het verzoek is gedaan. Dat heeft echter niet tot gevolg dat het verzoek achteraf gezien 'nooit is gedaan'. Art. 362 Rv staat er daarom niet aan in de weg dat - bijvoorbeeld - de werkgever in hoger beroep een voorwaardelijk ontbindingsverzoek indient (namelijk voor het geval de beroepsrechter de arbeidsovereenkomst tussen partijen herstelt). Hoge Raad 22 maart 2019 (rechtsoverweging 3.5.2)