Specialismen

André van Oosten is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Verder is hij thuis in het beslag- & executierecht.

Actualiteiten & updates:

 • Ktr. Den Haag: op zichzelf kan uit art. 7:655 BW (informatieplicht werkgever) niet worden afgeleid dat de werkgever de werknemer moet informeren over de inhoudelijke bepalingen van een cao. Een werkgever mag er echter niet vanuit gaan dat een werknemer jaarlijks kennis neemt van de cao-bepalingen, ook niet als de betreffende werknemer jurist is Rechtbank Den Haag 8 april 2022 (rechtsoverweging 4.6.4)
 • Rb. Amsterdam: de vrouw heeft de woning na het vertrek van de man met uitsluiting van hem gebruikt. Daarom heeft hij in beginsel aanspraak op een gebruiksvergoeding. In de huidige tijd waarin vrijwel geen rente over spaartegoeden wordt ontvangen en zelfs een negatieve rente in rekening wordt gebracht bij een spaarsaldo boven € 100.000, is een rendementspercentage van 2,5% over de overwaarde niet realistisch. 0,5% is dat wel Rechtbank Amsterdam 19 maart 2022 (rechtsoverweging 2.10 en verder)
 • Rb. Noord-Holland: uit een arrest van het gerechtshof Den Haag leidt de rechtbank af dat het opnemen van een anti-speculatiebeding in het kader van de verdeling van de woning juridisch mogelijk is als de man of de vrouw deze krijgt toegedeeld tegen een te lage, dat wil zeggen niet-marktconforme waarde. Het verzoek van de man om de woning aan de vrouw toe te delen mét een anti-specuatiebeding van vijf jaar wordt toegewezen Rechtbank Noord-Holland 9 februari 2022 (r.o. 2.8.9 en verder)
 • Ktr. Dordrecht: de arbeidsovereenkomst is van rechtswege geëindigd, omdat de ontbindende voorwaarde is vervuld dat werkneemster haar opleiding niet met goed gevolg heeft afgerond. Werkgever is in dat geval niet gehouden om aan het einde van de arbeidsovereenkomst te motiveren waarom de arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt of herplaatsing niet aan de orde is. Rechtbank Rotterdam d.d. 6 januari 2022 (rechtsoverweging 5.3)
 • Hof Den Haag: het is evident dat het naast elkaar verrichten van twee of meer (vrijwel) volledige functies gevolgen kan hebben voor de inzetbaarheid van de betrokken werknemer en de kwaliteit van het werk. Werkgever heeft er dan ook een groot belang bij dat werknemer daar niet toe overgaat. Toestemming ontbreekt; het ontslag op staande voet houdt stand Hof Den Haag 8 december 2021
 • Ktr. Maastricht: het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 BW is niet bedoeld voor de aansprakelijke partij (de man), maar voor zijn/haar echtgenote/echtgenoot. Verder valt de aankoop van een keuken niet onder de reikwijdte ervan. Man is gebonden aan overeenkomst en moet keuken ad € 32.800 op straffe van het verbeuren van een dwangsom afnemen. Rechtbank Limburg d.d. 10 november 2021 (rechtsoverweging 4.2 en verder)
 • Ktr. Leeuwarden: een werkgever is verplicht om een werknemer te laten re-integreren; hij dient daartoe al het mogelijke te doen. Een aanpassing van flexibele werktijden naar vaste werktijden kan voor in ieder geval de periode van de re-integratie van werkgever worden verlangd. In algemene zin geldt dat het eerste spoor voorrang heeft boven het tweede spoor. Werkgever wordt veroordeeld om werknemer in haar eigen functie op de eigen standplaats te laten re-integreren. Rechtbank Noord-Nederland 14 oktober 2021 
 • Hof Den Haag: als fulltime werknemer werd werkneemster stelselmatig ingeroosterd op een wijze die haar noodzaakte over te werken: om de werkzaamheden voor de klant te voltooien, kon zij niet halverwege het verrichten van de werkzaamheden stoppen omdat zij acht uren op een dag had gewerkt. Onder andere daarom is het overwerk een onderdeel geworden van de arbeidsovereenkomst (arrest Hein/Holzkamm-situatie waarbij overwerk ‘arbeitsvertraglich verpflichtet’ is). Hof Den Haag 14 september 2021 (rechtsoverweging 16)
 • Ktr. Arnhem: tussen partijen staat vast dat werkneemster zich ziek heeft gemeld wegens corona. Vervolgens wordt er door partijen gesproken over een verstoorde arbeidsrelatie en psychische klachten. Werkneemster heeft aangegeven zich beschikbaar te houden voor controle door een bedrijfsarts. Werkgever heeft geen bedrijfsarts ingeschakeld, maar is wel gestopt met de loonbetaling omdat werkneemster niet (meer) ziek zou zijn. In dat geval komt het niet-verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van werkgever als bedoeld in art. 7:628 BW. Werkgever moet alsnog loon betalen. Rechtbank Gelderland 10 augustus 2021 (rechtsoverweging r.o. 4.10)
 • Ktr. Haarlem: de man stelt de vrouw aansprakelijk, omdat zij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) ten onrechte zou hebben ingeschakeld om tot inning van de door hem verschuldigde partneralimentatie te komen. Gebleken is echter dat hij een betalingsachterstand had op het moment van inschakelen. De vrouw had het LBIO dus terecht opdracht gegeven om tot incasso over te gaan. De vorderingen van de man worden afgewezen. Rechtbank Noord-Holland 28 juli 2021 (rechtsoverweging 5.1 en verder)
 • Hof Arnhem-Leeuwarden: de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst van opdracht van partijen voortvloeien, hebben de kenmerken van een arbeidsovereenkomst: de bestuurder verplicht zich tegen loon, gedurende zekere tijd arbeid voor de bankinstelling te verrichten. Uit de overeenkomst van opdracht volgt verder dat de bestuurder zich moet houden aan instructies en beoordeeld wordt door de raad van commissarissen, wat wijst op een gezagsrelatie. Dat in de overeenkomst staat dat juist geen arbeidsovereenkomst is beoogd, maakt het voorgaande niet anders Hof Arnhem-Leeuwarden 15 juni 2021 (rechtsoverweging 2.13)