Specialismen

André van Oosten is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Verder is hij thuis in het beslag- & executierecht.

Actualiteiten & updates:

  • Hof Amsterdam: een zuiver co-ouderschap vereist dat ouders daadwerkelijk in staat zijn om over de invulling van dat ouderschap behoorlijk met elkaar te communiceren. Partijen zijn echter al 9 jaar verwikkeld in een onderlinge strijd. Afwijzing verzoek co-ouderschap Hof Amsterdam 1 november 2022 (rechtsoverweging 5.7)
  • Ktr. Roermond: het verzoek van werknemer tot matiging van de gefixeerde vergoeding kan niet goed beoordeeld worden zonder eerst vast te stellen hoe hoog die gefixeerde schadevergoeding in dit geval is. Vast staat dat deze gekoppeld is aan de opzegtermijn, maar het is niet aanstonds duidelijk wiens opzegtermijn krachtens artikel 7:677 lid 3 sub a BW dient te worden gehanteerd: die van de werknemer of van de werkgever? Rechtbank Limburg 27 september 2022 (rechtsoverweging 4.5)
  • Rb. Overijssel: zes maanden na de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente, treedt de verjaring in. Tussen partijen verjaren hypotheekschulden vijf jaar na de maand waarin zij achtereenvolgens openvallen. De laatste hypotheektermijn is opengevallen in augustus 2016. Inmiddels is de vergoedingsvordering van de vrouw jegens de man dan ook verjaard Rechtbank Overijssel 24 augustus 2022 (rechtsoverweging 4.6)

  • Hof Den Haag: verzoeker had voor de financiering van de bouw van zijn huis een verklaring nodig dat hij als zelfstandige voor een wat langere periode werkzaamheden in het verschiet had. Deze verklaring is door de besloten vennootschap verstrekt. Dit is een aanwijzing voor het ondernemerschap van verzoeker. Eerder had de besloten vennootschap een werkgeversverklaring verstrekt, zodat verzoeker een appartement kon huren. Dit was echter het enige doel van deze werkgeversverklaring. Dit vormt dan ook geen aanwijzing dat verzoeker (toch) een werknemer van de besloten vennootschap was Hof Den Haag 19 juli 2022 
  • Rb. Amsterdam: de hypotheekadviseur is in 2019 bij de hypotheekberekening voor de aankoop van de nieuwe woning uitgegaan van een looptijd van 28 jaar, terwijl de looptijd van de in 2013 aangegane schuld 23 jaar en 6 maanden had moeten zijn. De fout die hij in 2015 bij het oversluiten van de hypotheek heeft gemaakt, is dus opnieuw gemaakt. Voor de daardoor ontstane vermogensschade is de hypotheekadviseur aansprakelijk Rechtbank Amsterdam 3 juni 2022 (publicatiedatum)
  • Ktr. Den Haag: op zichzelf kan uit art. 7:655 BW (informatieplicht werkgever) niet worden afgeleid dat de werkgever de werknemer moet informeren over de inhoudelijke bepalingen van een cao. Een werkgever mag er echter niet vanuit gaan dat een werknemer jaarlijks kennis neemt van de cao-bepalingen, ook niet als de betreffende werknemer jurist is Rechtbank Den Haag 8 april 2022 (rechtsoverweging 4.6.4)
  • Rb. Amsterdam: de vrouw heeft de woning na het vertrek van de man met uitsluiting van hem gebruikt. Daarom heeft hij in beginsel aanspraak op een gebruiksvergoeding. In de huidige tijd waarin vrijwel geen rente over spaartegoeden wordt ontvangen en zelfs een negatieve rente in rekening wordt gebracht bij een spaarsaldo boven € 100.000, is een rendementspercentage van 2,5% over de overwaarde niet realistisch. 0,5% is dat wel Rechtbank Amsterdam 19 maart 2022 (rechtsoverweging 2.10 en verder)
  • Rb. Noord-Holland: uit een arrest van het gerechtshof Den Haag leidt de rechtbank af dat het opnemen van een anti-speculatiebeding in het kader van de verdeling van de woning juridisch mogelijk is als de man of de vrouw deze krijgt toegedeeld tegen een te lage, dat wil zeggen niet-marktconforme waarde. Het verzoek van de man om de woning aan de vrouw toe te delen mét een anti-speculatiebeding van vijf jaar wordt toegewezen Rechtbank Noord-Holland 9 februari 2022 (r.o. 2.8.9 en verder)