Specialismen

André van Oosten is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Verder is hij thuis in het beslag- & executierecht.

Actualiteiten & updates:

  • Ktr. Maastricht: het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 BW is niet bedoeld voor de aansprakelijke partij (de man), maar voor zijn/haar echtgenote/echtgenoot. Verder valt de aankoop van een keuken niet onder de reikwijdte ervan. Man is gebonden aan overeenkomst en moet keuken ad € 32.800 op straffe van het verbeuren van een dwangsom afnemen. Rechtbank Limburg d.d. 10 november 2021 (rechtsoverweging 4.2 en verder)
  • Ktr. Leeuwarden: een werkgever is verplicht om een werknemer te laten re-integreren; hij dient daartoe al het mogelijke te doen. Een aanpassing van flexibele werktijden naar vaste werktijden kan voor in ieder geval de periode van de re-integratie van werkgever worden verlangd. In algemene zin geldt dat het eerste spoor voorrang heeft boven het tweede spoor. Werkgever wordt veroordeeld om werknemer in haar eigen functie op de eigen standplaats te laten re-integreren. Rechtbank Noord-Nederland 14 oktober 2021 
  • Hof Den Haag: als fulltime werknemer werd werkneemster stelselmatig ingeroosterd op een wijze die haar noodzaakte over te werken: om de werkzaamheden voor de klant te voltooien, kon zij niet halverwege het verrichten van de werkzaamheden stoppen omdat zij acht uren op een dag had gewerkt. Onder andere daarom is het overwerk een onderdeel geworden van de arbeidsovereenkomst (arrest Hein/Holzkamm-situatie waarbij overwerk ‘arbeitsvertraglich verpflichtet’ is). Hof Den Haag 14 september 2021 (rechtsoverweging 16)
  • Ktr. Arnhem: tussen partijen staat vast dat werkneemster zich ziek heeft gemeld wegens corona. Vervolgens wordt er door partijen gesproken over een verstoorde arbeidsrelatie en psychische klachten. Werkneemster heeft aangegeven zich beschikbaar te houden voor controle door een bedrijfsarts. Werkgever heeft geen bedrijfsarts ingeschakeld, maar is wel gestopt met de loonbetaling omdat werkneemster niet (meer) ziek zou zijn. In dat geval komt het niet-verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van werkgever als bedoeld in art. 7:628 BW. Werkgever moet alsnog loon betalen. Rechtbank Gelderland 10 augustus 2021 (rechtsoverweging r.o. 4.10)
  • Ktr. Haarlem: de man stelt de vrouw aansprakelijk, omdat zij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) ten onrechte zou hebben ingeschakeld om tot inning van de door hem verschuldigde partneralimentatie te komen. Gebleken is echter dat hij een betalingsachterstand had op het moment van inschakelen. De vrouw had het LBIO dus terecht opdracht gegeven om tot incasso over te gaan. De vorderingen van de man worden afgewezen. Rechtbank Noord-Holland 28 juli 2021 (rechtsoverweging 5.1 en verder)
  • Hof Arnhem-Leeuwarden: de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst van opdracht van partijen voortvloeien, hebben de kenmerken van een arbeidsovereenkomst: de bestuurder verplicht zich tegen loon, gedurende zekere tijd arbeid voor de bankinstelling te verrichten. Uit de overeenkomst van opdracht volgt verder dat de bestuurder zich moet houden aan instructies en beoordeeld wordt door de raad van commissarissen, wat wijst op een gezagsrelatie. Dat in de overeenkomst staat dat juist geen arbeidsovereenkomst is beoogd, maakt het voorgaande niet anders Hof Arnhem-Leeuwarden 15 juni 2021 (rechtsoverweging 2.13)
  • Hof Arnhem-Leeuwarden: omdat koper zich op onverschuldigde betaling beroept, moet hij - strikt genomen - feiten en omstandigheden stellen en zo nodig bewijzen dat hij verkoper zonder rechtsgrond geld heeft betaald. Hier ligt dat anders, omdat de leveringsakte zeer bezwarend is voor koper en de feiten en omstandigheden die koper nodig heeft om zijn stelling te onderbouwen zich grotendeels in de sfeer van verkoper bevinden. Koper krijgt ook in appel gelijk Hof Arnhem-Leeuwarden 18 mei 2021 (rechtsoverweging 4.5 e.v.)
  • Hof Den Haag: anders dan bestuurder/werknemer betoogt, kan op basis van de 15 april-arresten niet worden aangenomen dat de arbeidsovereenkomst met een zieke bestuurder/werknemer - waarvoor een ontslagverbod geldt - automatisch eindigt met het ontslagbesluit van de AVA en dat dit slechts anders is als diegene zich op het ontslagverbod beroept. Hof Den Haag 6 april 2021 (rechtsoverweging 3.4)
  • Hoge Raad: omdat de "per 1 maart 2018" opgezegde arbeidsovereenkomst is geëindigd op 28 februari 2018, was 28 mei 2018 de laatste dag waarop het verzoekschrift tot toekenning van een transitievergoeding kon worden ingediend. Aangezien het verzoekschrift is ingediend op 30 mei 2018, is de werkneemster niet-ontvankelijk in haar verzoek. Hoge Raad 5 februari 2021