Specialismen

André van Oosten is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Verder is hij thuis in het beslag- & executierecht.

Actualiteiten & updates:

  • Ktr. Amsterdam: de cao bevat een nietige bepaling. Op grond daarvan heeft de werkgever namelijk in de hand wanneer de ontbindende voorwaarde intreedt en de arbeidsovereenkomst met werknemer(s) daardoor zou eindigen. Dat strookt niet met het gesloten stelsel van het ontslagrecht. De opzegging door werkgever wordt daarom vernietigd. Rechtbank Amsterdam 16 juli 2020 (rechtsoverweging 9)
  • Hof Arnhem-Leeuwarden: de klant heeft de tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst aan de kant van de verkoper zelf hersteld door de motor van de boot buiten diens medeweten te vervangen. Daarmee vormde de motor niet langer een gebrek van de boot. De ontbinding van de koopovereenkomst is dan niet meer mogelijk. Hof Arnhem-Leeuwarden 16 juni 2020 (rechtsoverweging 6.26)
  • Ktr. Rotterdam: een bonus is, anders dan een periodieke salarisverhoging, een extra beloning voor prestaties die hebben bijgedragen aan een positief bedrijfsresultaat. Onder andere daarom heeft het personeel van werkgever geen recht op een bonus bij een negatief bedrijfsresultaat. Rechtbank Rotterdam 15 mei 2020 (rechtsoverweging 4.5 en verder)

  • Hof Den Bosch: omdat de vrouw de kinderen van partijen niet haalt na of brengt voor de omgang (en alleen man dit doet) en omdat de reisafstand gelegen is in verhuizing van man, worden de reiskosten voor 2/3 deel - en niet geheel - in zijn draagkrachtloos inkomen betrokken. Dat vermindert het bedrag aan kinderalimentatie. Gerechtshof Den Bosch 2 april 2020 (rechtsoverweging 5.6.1)
  • Ktr. Zwolle: het doet er vermoedelijk niet toe op welk moment de 104-wekenperiode inclusief eventuele verlenging met de loonsanctieperiode en/of de 26-wekenperiode is geëindigd. Als een dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op of na 1 juli 2015 is of wordt beëindigd, dan heeft de werknemer (in beginsel) recht op een transitievergoeding en de werkgever recht op compensatie binnen de grenzen van artikel 7:673e BW. Uiteindelijk beantwoordt de (hoogste) bestuursrechter evenwel de vraag of en zo ja in hoeverre de werkgever daadwerkelijk recht heeft op compensatie. Rechtbank Overijssel 24 maart 2020
  • Ktr. Alkmaar: het verzoek van partijen om op de (eerste) inhoudelijke zitting over een gegeven ontslag op staande voet getuigen te laten horen, is toewijsbaar. Het - nieuwe - art. 87 Rv maakt dat namelijk mogelijk, ook al gaat het hier om een verzoekschriftprocedure. De regie ligt evenwel bij de rechter. Rechtbank Noord-Holland 4 februari 2020
  • Vzr. Middelburg: de online video en brief van de medewerker van de Gecertificeerde Instelling (jeugdzorg) aan moeder over de uithuisplaatsing van haar kind, wordt nog steeds bekeken en gedeeld. Dat wordt door zowel de medewerker als de GI als lasterlijk en bedreigend ervaren. Er is sprake van een spoedeisend en gerechtvaardigd belang bij de eis tot verwijdering van een en ander. Het belang van de moeder bij het delen van haar mening via de video en brief moet daarvoor wijken. Ze wordt daarom veroordeeld tot verwijdering van de bestanden. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 januari 2020
  • Ktr. Rotterdam (rechtdoende in kort geding): werknemer is gebonden aan het concurrentie- en relatiebeding in het contract voor bepaalde tijd. Dat contract dateert van vóór de WWZ. Toen golden soepelere regels dan nu. Het contract voor bepaalde is stilzwijgend voortgezet door partijen; de arbeidsvoorwaarden van werknemer en daarmee de arbeidsovereenkomst zelf is niet in belangrijke mate gewijzigd. Daarom hoefden de bedingen tussentijds niet opnieuw overeengekomen te worden. Een belangenafweging valt ook in het nadeel van werknemer uit. De bedingen worden dan ook niet geschorst. Rechtbank Rotterdam 3 december 2019