Specialismen

André van Oosten is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Verder is hij thuis in het beslag- & executierecht.

Actualiteiten & updates:

  • CRvB: de arboarts heeft niet gemotiveerd waarom de oorzaak van deze spanningsklachten relevant is voor de vraag of werkneemster geschikt is voor haar eigen werk. Dat haar klachten mogelijk zijn veroorzaakt door problemen op het werk, is immers op zichzelf geen criterium bij beantwoording van de vraag of zij arbeidsongeschikt is. De WIA-uitkering is ten onrechte geweigerd Centrale Raad van Beroep 17 mei 2023
  • Rb. Oost-Brabant: uit de beantwoording van het vragenformulier door verkoper van de woning - ‘Ja’ en ‘Souterrain’- volgt niets over de ernst en omvang van de vochtproblemen, terwijl daarover meer bekend was bij hem. Verkoper heeft gesteld dat hij aan zijn makelaar alles heeft verteld, maar kopers betwisten dat. Bovendien heeft de makelaar in zijn e-mail verklaard dat verkoper hem heeft meegedeeld dat de vochtproblemen waren verholpen. Verkoper is aansprakelijk voor de lekkages in het souterrain Rechtbank Oost-Brabant 8 februari 2023
  • Ktr. Zwolle: niet is gebleken dat de warmtepomp zelf niet functioneert. Als gebrek wordt aangevoerd dat het water, afkomstig van de warmtepomp, in strijd met de regels van het gemeentelijk rioleringsplan wordt afgevoerd. Dit is geen gebrek als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 BW. Dit zou anders kunnen zijn als de warmtepomp ten tijde van de koop in strijd zou zijn met de regelgeving en dat voor de verkoper bekend had moeten zijn Rechtbank Overijssel 3 januari 2023 (rechtsoverweging 5.2 en verder)
  • Ktr. Rotterdam: door het aanzeggen van het einde van de arbeidsovereenkomst door werkgever kan werknemer niet worden verplicht de studiekosten terug te betalen. Het kan namelijk niet het beoogde gevolg van het studiekostenbeding zijn geweest om de werknemer te verplichten de opleidingskosten terug te betalen in het geval de werkgever besluit om de arbeidsovereenkomst niet te verlengen Rechtbank Rotterdam 29 december 2022 (publicatiedatum)
  • Hof Amsterdam: een zuiver co-ouderschap vereist dat ouders daadwerkelijk in staat zijn om over de invulling van dat ouderschap behoorlijk met elkaar te communiceren. Partijen zijn echter al 9 jaar verwikkeld in een onderlinge strijd. Afwijzing verzoek co-ouderschap Hof Amsterdam 1 november 2022 (rechtsoverweging 5.7)
  • Ktr. Roermond: het verzoek van werknemer tot matiging van de gefixeerde vergoeding kan niet goed beoordeeld worden zonder eerst vast te stellen hoe hoog die gefixeerde schadevergoeding in dit geval is. Vast staat dat deze gekoppeld is aan de opzegtermijn, maar het is niet aanstonds duidelijk wiens opzegtermijn krachtens artikel 7:677 lid 3 sub a BW dient te worden gehanteerd: die van de werknemer of van de werkgever? Rechtbank Limburg 27 september 2022 (rechtsoverweging 4.5)
  • Rb. Overijssel: zes maanden na de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente, treedt de verjaring in. Tussen partijen verjaren hypotheekschulden vijf jaar na de maand waarin zij achtereenvolgens openvallen. De laatste hypotheektermijn is opengevallen in augustus 2016. Inmiddels is de vergoedingsvordering van de vrouw jegens de man dan ook verjaard Rechtbank Overijssel 24 augustus 2022 (rechtsoverweging 4.6)

  • Hof Den Haag: verzoeker had voor de financiering van de bouw van zijn huis een verklaring nodig dat hij als zelfstandige voor een wat langere periode werkzaamheden in het verschiet had. Deze verklaring is door de besloten vennootschap verstrekt. Dit is een aanwijzing voor het ondernemerschap van verzoeker. Eerder had de besloten vennootschap een werkgeversverklaring verstrekt, zodat verzoeker een appartement kon huren. Dit was echter het enige doel van deze werkgeversverklaring. Dit vormt dan ook geen aanwijzing dat verzoeker (toch) een werknemer van de besloten vennootschap was Hof Den Haag 19 juli 2022