Specialismen

André van Oosten is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Verder is hij thuis in het beslag- & executierecht.

Actualiteiten & updates in de kerngebieden:

  • Hof Den Bosch: het bedrag van € 10.789 dat de vrouw tijdens een korte, affectieve relatie naar de man heeft overgemaakt, moet door hem worden terugbetaald. De grondslag is namelijk een geldleningsovereenkomst en niet, zoals de man heeft aangevoerd, schenking. Een geldlening hoeft niet op schrift te worden gesteld. En de vrouw had bij enkele overboekingen 'geldlening' genoteerd. De in beroep ingestelde tegeneis van de man, die erin bestaat dat hij juist geld van haar tegoed heeft (omdat hij - als taxichauffeur - diverse ritten voor haar zou hebben gereden), wordt verworpen. Een vervoersovereenkomst is namelijk niet aangetoond door hem. Bovendien ligt het volgens het hof niet voor de hand dat partners elkaar geld vragen voor het wegbrengen van de ander naar, in dit geval, het ziekenhuis. Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15 februari 2019
  • De koper van een keuken annuleert de overeenkomst. De keukenleverancier brengt daarop een boete ad 30% van de koopsom in rekening, op basis van de algemene voorwaarden. De kantonrechter wees de vordering van de keukenleverancier af, maar het gerechtshof Den Haag wijst deze toe. De keukenleverancier heeft in beroep namelijk inzichtelijk gemaakt hoe het zit met de gederfde winst en het geleden verlies als gevolg van de annulering. Op grond daarvan oordeelt het gerechtshof dat het annuleringsbeding niet "onredelijk bezwarend" is (en daarom niet vernietigbaar is). De koper moet de boete ad € 3.842 betalen. Hof Den Bosch 10 januari 2019 (rechtsoverweging 5.7 en verder)
  • U bent ondernemer, dus u ziet én grijpt kansen. Een intensieve samenwerking aangaan met een ander bedrijf is nu zo’n uitgelezen kans. Zowel u als de eigenaar van het andere bedrijf zien veel kansen voor u samen; uw producten of diensten vullen elkaar mooi aan. U kent elkaar weliswaar nog niet zo lang maar: het voelt goed. Toch voelt u ook de behoefte om de samenwerking goed vast te leggen. Waar moet je dan eigenlijk aan denken? Kijk eens naar de praktijktips voor het contractenrecht van André van Oosten. NB. Deze publicatie heeft André van Oosten toegelicht in een podcast.
  • Een werknemer ontslaan als die niet bevalt. Dat is toch zo geregeld? Nou, nee – daar zitten behoorlijk wat haken en ogen aan. Als er sprake is van een ziekmelding kan dat de boel nog eens extra bemoeilijken. Hoe dat nou aan te pakken? Bekijk de praktijktips voor het arbeidsrecht van André van Oosten
  • Als het eenmaal zo ver is, wil iedereen het liefst een vlotte, goed lopende ‘overlegscheiding’ zonder stress, gedoe en een hoop kosten. Daar heeft u zelf veel invloed op! Hoe? Lees deze praktijktips voor het familierecht van André van Oosten.
  • Kantonrechter Alkmaar: voormalig werkgever eist dat ex-werknemer aan haar een boete ad (€ 20.000 plus € 10.000 is) € 30.000 betaalt vanwege overtreding van het overeengekomen non-concurrentiebeding, relatiebeding, en geheimhoudingsbeding, maar maakt in kort geding niet aannemelijk dat het om gedragingen gaat die daar onder vallen. Het belangrijkste obstakel voor toewijzing is dat de ex-werknemer niet bij een concurrent is gaan werken maar bij een bedrijf dat in alle opzichten verschilt van haarzelf. Zij maakt namelijk stalen constructies, trappen en hekwerken en de nieuwe werkgever van de ex-werknemer houdt zich bezig met het plaatsen van dakkapellen. De ex-werkgever hoeft wat dat betreft dan ook niet 'beschermd' te worden. Haar vordering wordt dan ook afgewezen. Rechtbank Noord-Holland 3 december 2018 (rechtsoverweging 5.5 en verder)
  • Hof Amsterdam: afspraak niet-overdraagbaarheid geldvorderingen (“verpandingsverbod”) tussen hoofdaannemers en onderaannemer heeft in dit geval enkel verbintenisrechtelijke werking en staat dan ook niet in de weg aan de juridische geldigheid van de uitoefening van het pandrecht door de bankinstelling. Om goederenrechtelijke werking te hebben, hadden contractspartijen moeten verwijzen naar de wettekst (art. 3:83 lid 2 BW) of duidelijker moeten vastleggen dat de afspraak óók goederenrechtelijke werking heeft. Bepalend daarbij is wat kenbaar is voor derden, die niet bij het maken van de afspraak aanwezig waren. Niet gebeurd en daarom mag bankinstelling het uit hoofde van pandrecht ontvangen geld behouden. Gerechtshof Amsterdam 5 november 2018 (rechtsoverweging 3.4 en verder)
  • Voorzieningenrechter Maastricht: in beslagneming en openbare verkoop van roerende zaken kan doorgaan. Eiser heeft immers zelf gesteld dat deze niet meer van hem zijn - maar van zijn zonen -, dus hij heeft er geen belang (meer) bij dat zijn schuldeiser verder gaat met het nemen van verhaal. De zonen hadden - als zij dit hadden gewild - een rechtsvordering kunnen instellen om het tegen te houden, maar hebben dit (vooralsnog) nagelaten. De vorderingen van eiser worden afgewezen. Rechtbank Limburg 1 oktober 2018 (rechtsoverweging 4.3)