Specialismen

André van Oosten is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Verder is hij thuis in het beslag- & executierecht.

Actualiteiten & updates:

  • Hof Den Bosch: uit rechtspraak van het Hof van Justitie EG en de Hoge Raad volgt dat de Uitzendrichtlijn en de Waadi niet alleen van toepassing zijn op werknemers die een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan met een uitzendbureau, maar ook op arbeidskrachten die een arbeidsrelatie hebben met een uitzendbureau. Belemmeringsverbod is daarom ook van toepassing op de uitzending van een 'zzp-er'. Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1 september 2020 (rechtsoverweging 5.3)
  • Rb. Gelderland: de dagvaarding moet expliciet de hoedanigheid vermelden van degene aan wie het exploot wordt uitgebracht. De uitleg daarvan geschiedt aan de hand van de zgn. wilsvertrouwensleer. Ondanks fout daarin (ouders zijn "pro se" in plaats van "qualitate qua" gedagvaard) wordt de eisende partij niet niet-ontvankelijkheid verklaard in zijn eisen. Dat is mede een gevolg van de door de Hoge Raad ingezette deformaliseringstendens in het burgerlijk procesrecht. Rechtbank Gelderland 12 augustus 2020 (rechtsoverweging 2.7 en verder)
  • Ktr. Amsterdam: de cao bevat een nietige bepaling. Op grond daarvan heeft de werkgever namelijk in de hand wanneer de ontbindende voorwaarde intreedt en de arbeidsovereenkomst met werknemer(s) daardoor zou eindigen. Dat strookt niet met het gesloten stelsel van het ontslagrecht. De opzegging door werkgever wordt daarom vernietigd. Rechtbank Amsterdam 16 juli 2020 (rechtsoverweging 9)
  • Hof Arnhem-Leeuwarden: de klant heeft de tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst aan de kant van de verkoper zelf hersteld door de motor van de boot buiten diens medeweten te vervangen. Daarmee vormde de motor niet langer een gebrek van de boot. De ontbinding van de koopovereenkomst is dan niet meer mogelijk. Hof Arnhem-Leeuwarden 16 juni 2020 (rechtsoverweging 6.26)
  • Ktr. Rotterdam: een bonus is, anders dan een periodieke salarisverhoging, een extra beloning voor prestaties die hebben bijgedragen aan een positief bedrijfsresultaat. Onder andere daarom heeft het personeel van werkgever geen recht op een bonus bij een negatief bedrijfsresultaat. Rechtbank Rotterdam 15 mei 2020 (rechtsoverweging 4.5 en verder)

  • Hof Den Bosch: omdat de vrouw de kinderen van partijen niet haalt na of brengt voor de omgang (en alleen man dit doet) en omdat de reisafstand gelegen is in verhuizing van man, worden de reiskosten voor 2/3 deel - en niet geheel - in zijn draagkrachtloos inkomen betrokken. Dat vermindert het bedrag aan kinderalimentatie. Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2 april 2020 (rechtsoverweging 5.6.1)
  • Ktr. Zwolle: het doet er vermoedelijk niet toe op welk moment de 104-wekenperiode inclusief eventuele verlenging met de loonsanctieperiode en/of de 26-wekenperiode is geëindigd. Als een dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op of na 1 juli 2015 is of wordt beëindigd, dan heeft de werknemer (in beginsel) recht op een transitievergoeding en de werkgever recht op compensatie binnen de grenzen van artikel 7:673e BW. Uiteindelijk beantwoordt de (hoogste) bestuursrechter evenwel de vraag of en zo ja in hoeverre de werkgever daadwerkelijk recht heeft op compensatie. Rechtbank Overijssel 24 maart 2020
  • Ktr. Alkmaar: het verzoek van partijen om op de (eerste) inhoudelijke zitting over een gegeven ontslag op staande voet getuigen te laten horen, is toewijsbaar. Het - nieuwe - art. 87 Rv maakt dat namelijk mogelijk, ook al gaat het hier om een verzoekschriftprocedure. De regie ligt evenwel bij de rechter. Rechtbank Noord-Holland 4 februari 2020