Specialismen

André van Oosten is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Verder is hij thuis in het beslag- & executierecht.

Actualiteiten & updates in de kerngebieden:

  • Hof Den Bosch: dat werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst niet mocht gaan werken bij een werkgever die onderdeel is van een groep waartoe een concurrent behoort, blijkt niet uit het non-concurrentiebeding. Daarom is geen sprake van overtreding van het beding. Het hoger beroep van werknemer tegen het andersluidende oordeel van de voorzieningenrechter is dan ook terecht ingesteld. Het vonnis wordt vernietigd. Hof Den Bosch 1 oktober 2019 (rechtsoverweging 6.9)
  • Voorzieningenrechter Amsterdam: de eis van de ouders dat Veilig Thuis het dossier over hun gezin moet sluiten, wordt afgewezen. De bescherming die artikel 8 EVRM (respect voor het privé- en gezinsleven, de woning en de correspondentie) biedt, is namelijk niet onbegrensd. Inmenging van het openbaar gezag daarin is dan ook mogelijk, zoals hier het geval is. De zorgen over de kinderen zijn immers niet weggenomen, maar toegenomen. Veilig Thuis hoeft het dossier daarom niet te sluiten Rechtbank Amsterdam 5 september 2019
  • Hof Den Bosch: standpunt woningverkoper is onjuist; de door de kopers overgelegde schriftelijke bewijzen van de afwijzing van hun financieringsaanvragen volstaan wel. Er gelden tussen partijen namelijk geen specifieke (vorm-)vereisten; dat is immers niet overeengekomen. Daar komt bij dat uit wat kopers hebben laten zien, duidelijk blijkt dat ze geen financiering voor de woning kunnen krijgen. Bekrachtiging vonnis Hof Den Bosch 6 augustus 2019 (rechtsoverweging 6.3.3)
  • Hoge Raad: het gerechtshof heeft de door de man te betalen kinderalimentatie bepaald op een bedrag dat hoger is dan de door het hof vastgestelde draagkracht van de man (€ 279/mnd. resp. € 145/mnd.). De daartegen gerichte cassatieklacht is dan ook gegrond; de beschikking wordt vernietigd. Hoge Raad 5 juli 2019 (rechtsoverweging 3.1.3)
  • Kantonrechter Middelburg: leidinggevende heeft zich tijdens afscheidsborrel schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie van twee (ondergeschikte) vrouwelijke collega's. Dat levert op zichzelf genomen "verwijtbaar handelen" zoals bedoeld in de wet op, maar werkgever had dat al zelf afgedaan met een schriftelijke berisping. Wel staat vast dat inmiddels sprake is van een duurzaam "verstoorde arbeidsverhouding". Op die grond wordt de arbeidsovereenkomst dan ook ontbonden. Het gaat niet om "ernstig verwijtbaar" handelen van de leidinggevende, dus hij heeft wel recht op een transitievergoeding. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 juni 2019
  • De 'Wet arbeidsmarkt in balans' is inmiddels in beide Kamers aangenomen en treedt in werking op 1 januari 2020. De wet beoogt de verschillen tussen flexibel en vast werk te verkleinen. Het is namelijk de bedoeling van de wetgever dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar dat nodig is. Wet Arbeidsmarkt in Balans, 28 mei 2019
  • Eigenaar sportauto eist € 104.500 van degene die deze op basis van "consignatie" voor hem zou verkopen, maar onder wiens hoede hij tijdens een autobeurs werd gestolen. De door de eigenaar aangevoerde grondslag ('tekortschieten in bewaarnemingsovereenkomst') wordt echter ondeugdelijk bevonden. Er is namelijk geen bewaarnemingsovereenkomst tot stand gekomen tussen partijen (bewaarneming is iets anders dan consignatie). Evenmin is sprake van een zgn. gemengde overeenkomst ('deels bewaarneming, deels overeenkomst van opdracht (bemiddeling)'), omdat geen sprake was van bewaarneming. De vorderingen worden afgewezen. Rechtbank Midden-Nederland 6 mei 2019 (rechtsoverweging 2.3 en verder)