Specialismen

André van Oosten is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Verder is hij thuis in het beslag- & executierecht.

Actualiteiten & updates:

  • Hof Den Haag: anders dan bestuurder/werknemer betoogt, kan op basis van de 15 april-arresten niet worden aangenomen dat de arbeidsovereenkomst met een zieke bestuurder/werknemer - waarvoor een ontslagverbod geldt - automatisch eindigt met het ontslagbesluit van de AVA en dat dit slechts anders is als diegene zich op het ontslagverbod beroept. Hof Den Haag 6 april 2021 (rechtsoverweging 3.4)
  • Hoge Raad: omdat de "per 1 maart 2018" opgezegde arbeidsovereenkomst is geëindigd op 28 februari 2018, was 28 mei 2018 de laatste dag waarop het verzoekschrift tot toekenning van een transitievergoeding kon worden ingediend. Aangezien het verzoekschrift is ingediend op 30 mei 2018, is de werkneemster niet-ontvankelijk in haar verzoek. Hoge Raad 5 februari 2021
  • Hof Den Bosch: de verblijfsoverstijgende kosten die de man ten behoeve van het kind betaalt, zijn verrekenbaar met de kinderalimentatie die hij aan de vrouw moet betalen. Zij heeft namelijk niet gesteld dat het kind geen behoefte heeft aan een mobiele telefoon, beugel, fysiotherapie of sport; zaken waarvoor de man kosten heeft gemaakt. Gerechtshof 's-Hertogenbosch 7 januari 2021 (rechtsoverweging 5.8.1)
  • Ktr. Amsterdam: de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zou eindigen op 30 juni 2020, maar werknemer heeft doorgewerkt en werkgever heeft vóór die datum niet (schriftelijk) aangezegd dat de overeenkomst niet zou worden voortgezet. Het gaat daarom om een verlenging van rechtswege. De tussentijdse opzeggingen die volgden, waren inhoudelijk niet duidelijk. De arbeidsovereenkomst duurt daarom voort en werkgever moet (dus) loon doorbetalen. Rechtbank Amsterdam 3 december 2020 (rechtsoverweging 6 en verder)
  • Rb. Noord-Holland: artikel 7:17 BW is van regelend recht. Partijen mogen daar daarom in hun NVM-koopovereenkomst van afwijken. Dat is in deze zaak ook gedaan door een zgn. ouderdomsclausule op te nemen, zonder over de inhoud ervan te onderhandelen. Daardoor komt veel belang toe aan de tekst zelf en de aannemelijkheid van de uit de clausule voortvloeiende rechtsgevolgen. De clausule staat aan een (geslaagd) beroep van de woningkoper op non-conformiteit wegens feitelijke gebreken in de weg. Rb. Noord-Holland 4 november 2020 (rechtsoverweging 4.3 en verder)
  • Rb. Rotterdam: man doet aan 'cherry picking' door alleen betaling van de helft van de aangroei van de hypotheekschuld van de vrouw te vorderen. Al het overige dat partijen financieel verbindt en verdeeld houdt (afwikkeling deelgenootschap), blijft namelijk onbenoemd. Deze vordering wordt daarom afgewezen. De man heeft wel een (kleine) vordering op vrouw uit hoofde van regres c.q. zaakwaarneming. Dat bedrag is dan ook toewijsbaar. Rechtbank Rotterdam 5 oktober 2020 (rechtsoverweging 4.2)
  • Hof Den Bosch: uit rechtspraak van het Hof van Justitie EG en de Hoge Raad volgt dat de Uitzendrichtlijn en de Waadi niet alleen van toepassing zijn op werknemers die een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan met een uitzendbureau, maar ook op arbeidskrachten die een arbeidsrelatie hebben met een uitzendbureau. Belemmeringsverbod is daarom ook van toepassing op de uitzending van een 'zzp-er'. Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1 september 2020 (rechtsoverweging 5.3)