Specialismen

André van Oosten is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Verder is hij thuis in het beslag- & executierecht.

Actualiteiten & updates in de kerngebieden:

  • Ktr. Rotterdam: een bonus is, anders dan een periodieke salarisverhoging, een extra beloning voor prestaties die hebben bijgedragen aan een positief bedrijfsresultaat. Onder andere daarom heeft het personeel van werkgever geen recht op een bonus bij een negatief bedrijfsresultaat. Rechtbank Rotterdam 15 mei 2020 (rechtsoverweging 4.5 en verder)

  • Hof Den Bosch: omdat de vrouw de kinderen van partijen niet haalt na of brengt voor de omgang (en alleen man dit doet) en omdat de reisafstand gelegen is in verhuizing van man, worden de reiskosten voor 2/3 deel - en niet geheel - in zijn draagkrachtloos inkomen betrokken. Dat vermindert het bedrag aan kinderalimentatie. Gerechtshof Den Bosch 2 april 2020 (rechtsoverweging 5.6.1)
  • Ktr. Zwolle: het doet er vermoedelijk niet toe op welk moment de 104-wekenperiode inclusief eventuele verlenging met de loonsanctieperiode en/of de 26-wekenperiode is geëindigd. Als een dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op of na 1 juli 2015 is of wordt beëindigd, dan heeft de werknemer (in beginsel) recht op een transitievergoeding en de werkgever recht op compensatie binnen de grenzen van artikel 7:673e BW. Uiteindelijk beantwoordt de (hoogste) bestuursrechter evenwel de vraag of en zo ja in hoeverre de werkgever daadwerkelijk recht heeft op compensatie. Rechtbank Overijssel 24 maart 2020
  • Ktr. Alkmaar: het verzoek van partijen om op de (eerste) inhoudelijke zitting over een gegeven ontslag op staande voet getuigen te laten horen, is toewijsbaar. Het - nieuwe - art. 87 Rv maakt dat namelijk mogelijk, ook al gaat het hier om een verzoekschriftprocedure. De regie ligt evenwel bij de rechter. Rechtbank Noord-Holland 4 februari 2020
  • Vzr. Middelburg: de online video en brief van de medewerker van de Gecertificeerde Instelling (jeugdzorg) aan moeder over de uithuisplaatsing van haar kind, wordt nog steeds bekeken en gedeeld. Dat wordt door zowel de medewerker als de GI als lasterlijk en bedreigend ervaren. Er is sprake van een spoedeisend en gerechtvaardigd belang bij de eis tot verwijdering van een en ander. Het belang van de moeder bij het delen van haar mening via de video en brief moet daarvoor wijken. Ze wordt daarom veroordeeld tot verwijdering van de bestanden. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 januari 2020
  • Ktr. Rotterdam (rechtdoende in kort geding): werknemer is gebonden aan het concurrentie- en relatiebeding in het contract voor bepaalde tijd. Dat contract dateert van vóór de WWZ. Toen golden soepelere regels dan nu. Het contract voor bepaalde is stilzwijgend voortgezet door partijen; de arbeidsvoorwaarden van werknemer en daarmee de arbeidsovereenkomst zelf is niet in belangrijke mate gewijzigd. Daarom hoefden de bedingen tussentijds niet opnieuw overeengekomen te worden. Een belangenafweging valt ook in het nadeel van werknemer uit. De bedingen worden dan ook niet geschorst. Rechtbank Rotterdam 3 december 2019
  • Rechtbank Den Haag: koper van een gemoderniseerde jarendertigwoning heeft geen non-conforme woning geleverd gekregen. Tussen partijen geldt een ouderdomsclausule en koper was door verkopers in de gelegenheid gesteld om (nader) bouwkundig onderzoek te laten doen. De woning kan zoals overeengekomen normaal gebruikt worden, wat ook blijkt uit het feit dat koper met zijn gezin al een aantal jaar veilig in de woning woont. Afwijzing eis. Rechtbank Den Haag 13 november 2019 (rechtsoverweging 4.7 en verder)
  • Hof Den Bosch: dat werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst niet mag gaan werken bij een werkgever die onderdeel is van een groep waartoe een concurrent behoort, blijkt niet uit het non-concurrentiebeding. Daarom is geen sprake van overtreding van het beding. Het hoger beroep van werknemer tegen het andersluidende oordeel van de voorzieningenrechter is dan ook terecht ingesteld. Het vonnis wordt vernietigd. Gerechtshof Den Bosch 1 oktober 2019 (rechtsoverweging 6.9)