Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Toegang tot en gebruik van de internetsite van Advocatenkantoor Van Oosten, hierna ‘de site’, zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden, tenzij (elders) uitdrukkelijk anders is bepaald. Gebruik van deze site betekent dat u deze en overige op deze site vermelde aanvullende voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Advocatenkantoor Van Oosten verstrekt de informatie en diensten op deze site op basis van onderstaande voorwaarden.

Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met Advocatenkantoor Van Oosten of haar diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw hoogstpersoonlijke informatiebehoefte te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

Advocatenkantoor Van Oosten is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

De site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Advocatenkantoor Van Oosten zullen worden gecorrigeerd naar goeddunken van Advocatenkantoor Van Oosten. Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. Advocatenkantoor Van Oosten behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Advocatenkantoor Van Oosten sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de diensten van Advocatenkantoor Van Oosten herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de site zijn het eigendom van Advocatenkantoor Van Oosten. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Advocatenkantoor Van Oosten.

De op deze site genoemde diensten zijn te allen tijde onderworpen aan in uw specifieke geval van toepassing zijnde voorwaarden. Vraag naar de Algemene Voorwaarden van Advocatenkantoor Van Oosten.

Alhoewel Advocatenkantoor Van Oosten al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u gebruik maakt van deze site.